rozšířené hledání...
Přihlášení | Registrace | Objednávka
Nákupní košík
0,00 Kč
Sortiment:

Nákupní řád

 

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě g-s-m.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Provozovatel obchodu: Josef Fiala

Sídlo společnosti (není adresou pro zasílání reklamací): Masarykova 531 69801 Veselí nad Moravou

 

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Veškeré objednávky jsou závazné.

2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu g-s-m.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. V případě zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“ nedochází k uzavření kupní smlouvy.

8. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem.

Pro zamezení jakýchkoliv pochybností není jako spotřebitel brána osoba uvádějící v objednávce IČ firmy.

9. Cena dopravy:

Česká pošta (cena při váze do uvedených kg) - do 1kg 149Kč, do 2kg 159Kč, do 3kg 169Kč, do 5kg 179Kč, do 7kg 189Kč, do 10kg 199Kč, do 12kg 199Kč, do 15kg 249Kč, do 20kg 249Kč,

PPL (cena při váze do uvedených kg) - do 1kg 139Kč, do 2kg 149Kč, do 3kg 149Kč, do 5kg 149Kč, do 7kg 169Kč, do 10kg 199Kč, do 12kg 219Kč, do 15kg 269Kč, do 20kg 269Kč,

PPL soukromá adresa s doručením po 18:00 (cena při váze do uvedených kg) - do 1kg 149Kč, do 2kg 159Kč, do 3kg 159Kč, do 5kg 159Kč, do 7kg 179Kč, do 10kg 209Kč, do 12kg 229Kč, do 15kg 279Kč, do 20kg 279Kč,

Rychlá pošta - balík na poštu (cena při váze do uvedených kg) - do 1kg 159Kč, do 2kg 169Kč, do 3kg 179Kč, do 5kg 189Kč, do 7kg 199Kč, do 10kg 209Kč, do 12kg 229Kč, do 15kg 279Kč, do 20kg 279Kč,

InTime přepravní služba - s doručením na adresu (cena při váze do uvedených kg) - do 1kg 129Kč, do 2kg 139Kč, do 3kg 139Kč, do 5kg 139Kč, do 7kg 159Kč, do 10kg 189Kč, do 12kg 209Kč, do 15kg 259Kč, do 20kg 259Kč,

Osobní odběr v čejkovich - 0Kč

Osobní odběr v Praze - 50Kč

 

C. Reklamace

 

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu g-s-m.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží, u kterého byl přiložen seznam servisních středisek, pokud možno prosím reklamujte přímo v těchto utorizovaných servisech. Urychlíte tak průběh celé reklamace.

3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@g-s-m.cz

4. Zboží určené na reklamaci není nutné posílat v originálním obalu.

5. Zboží na reklamaci posílejte zabezpečené proti poškození, pokud možno také v původním originálním obalu a vždy tak, aby nemohlo dojít k poškození během transportu. Dopravce většinou ručí jen za poškození, pokud je zásilka vhodně zabalena a neručí za poškození, pokud je zabalena nevhodně (zde viz podmínky konkrétního přepravce).

 

D. Odstoupení od kupní smlouvy (neplatí pro kupují uvádějící v objednávce IČ firmy)

 

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Odstoupení odešlete prosím mailem na info@g-s-m.cz a následně toto odstoupení přibalte i ke zboží.

Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu: Josef Fiala, Újezd 665, 69615 Čejkovice a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

Zboží neposílejte na dobírku.

Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

- poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

- dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

- opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

- dodávce novin, periodik nebo časopisů

- ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

- dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel npřed uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Zde je ceník možných nákladů spojených s nekompletně vráceným zbožím:

Zboží vráceno bez originálního obalu nebo s poškozeným obalem - 100Kč s DPH

Zboží vráceno poškozené - náklady odpovídají plné prodejní ceně zboží

E. Práva a povinnosti prodávajícího

1) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího, pokud to není v rozporu s dalšími skutečnostmi.

2) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

3) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (vyprodání zboží, nemožnost obstarání zboží do určitého termínu apod.), a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

5) Prodávající má právo účtovat za každou upomínku ohledně nezaplacení závazků kupujícího částku 100Kč. Všechny pohledávky jsou úročeny 0,05% za každý den prodlení.

F. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat svoji objednávku za těchto podmínek (nejedná se o odstoupení podle § 1829 občanského zákoníku): V případě, že bylo zboží v den poslání žádosti o storno objednavky nebo dříve již odesláno, souhlasí kupující s tím, že uhradí prodávajícímu náklady spojené s přípravou jeho objednávky a to v hodnotě 100Kč s DPH a náklady za marnou přepravu v ceně uvedené na objednávce (např. 99Kč) . V případě, že storno objednávky přijde před odesláním zboží, souhlasí s tím, že uhradí prodávajícímu náklady spojené s přípravou jeho objednávky a to v hodnotě 100Kč s DPH. V případě, že kupující uvedl v objednávce nejzazší termín dodaní a stornuje objednávku kvůli překročení tohoto termínu, nebude po něm prodávající žádat úhradu žádných nákladů spojených se stornem objednávky. Storno objednávky je potřeba poslat vždy výhradně na email:info@g-s-m.cz formou odpovědi na potvrzovací email od konkrétní objednávky a do předmětu zprávy doplnit slovo STORNO. Storno prosím uhraďte na účet: 328450339/0800 pod variabilním symbolem čísla vaší objenávky bez pomlček - např. pro objednávku 2013-01-2000 bude variabilní symbol 2013012000.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující (jen kupující jako spotřebitel, viz výše) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

e) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ještě před použitím a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách (vzniklých např. při dopravě apod.) zejména proto, aby nemohlo dojít k poškození dalšího majetku nebo zdraví. Např. zda je u baterie neporušený obal, zda z inkoustové náplně neteče inkoust, zda se z toneru nesype prášek, zda se u toneru točí pohyblivé části (válec apod.), zda u nabíječky nebo jiného zaření určeného pro zapojení do 230V sítě není porušený napájecí kabel apod. U baterií je kupující povinnen při prvním nabíjení zkontrolovat teplotu baterii po po každé hodině nabíjení až do úplného nabití. Pokud by se baterie nadměrně zahřívala (teplota nad 45°C), tak je potřeba ukončit nabíjení a baterii reklamovat.

f) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání na adresu kupujícího uvedenou v objednávce je prodávající oprávněn požadovat poplatek 100Kč (slovy: sto korun českých) a cenu přepravy uvedenou v objednávce. Nepřevezme-li si kupující zboží do 14dnů od doručení na provozovnu/výdejní místo prodávajícího (pokud takto bylo kupujícím požadováno), je prodávající oprávněn požadovat poplatek za každý započatý týden uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

G. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu g-s-m.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Těmto podmíkám jsou nadřazené podmínky uvedené Občanském Zákoníku, takže pokud by zde byla podmínka, která je v rozporu s Občanským Zákoníkem, pak platí občanský zákoník.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2014

O firmě...

Vše o nákupu